ขอบเขตของการให้บริการ

 


สำนักงานให้บริการด้านกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและพาณิชย์ อาญา ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ ภาษีอากร แรงงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศ การทำงานของคนต่างด้าว คนเข้าเมือง อสังหาริมทรัพย์ การพิจารณา และตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภท1. การให้บริการด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ2. การให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา3. การให้บริการด้านกฎหมายแรงงาน4. การให้บริการด้านคดีความและระงับข้อพิพาท5. การให้บริการด้านรับรองเอกสาร / การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย6. การให้บริการด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์7. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากรบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ. จำกัด
เลขที่ 143/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-538-7397,02-538-7140 โทรสาร 02-538-7201 www.sjlegal.co.th