ความเป็นมา

เกียรติประวัติของท่านศาสตราจารย์พิเศษพิศิษฏ์ เทศะบำรุง

ท่านอาจารย์พิศิษฏ์ จบการศึกษาปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง ในปี พ.ศ. 2490 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 โดยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและหัวหน้าคณะในศาลฎีกาในปี พ.ศ. 2520 – 2527 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมบังคับคดี คนแรกของกระทรวงยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2518 – 2527 ยังเป็นอาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2521 – 2532 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนแรก และคนเดียวของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน

ท่านอาจารย์พิศิษฏ์ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 สิริอายุรวม 88 ปีบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ. จำกัด
เลขที่ 143/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-538-7397,02-538-7140 โทรสาร 02-538-7201 www.sjlegal.co.th