ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมายอรอนงค์ เทศะบำรุง

กรรมการผู้จัดการและ

ที่ปรึกษากฎหมาย


ภัทระ เจริญมี

กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย


ณัชชา ดาศักดิ์

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย


วีรพันธ์ วาสนาสมปอง

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย


ภาณิศา นุชลำยอง

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย


รจกร แสนรัมย์

ที่ปรึกษากฎหมาย


วีรวัติ สามปั้น

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย


ศศิธร หลงกุล

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย


กรวีร์ สมะวรรธนะ

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้จัดการสำนักงาน / เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินปัทมา อียิปต์

ผู้จัดการสำนักงาน


อรพิน แก้วมุขดา

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการเกษมสันต์ บัวแก้ว

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร


ลบมา แสงวิไล

แม่บ้าน


คมเดช มูลประดิษฐ์

พนักงานขับรถบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ. จำกัด
เลขที่ 143/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-538-7397,02-538-7140 โทรสาร 02-538-7201 www.sjlegal.co.th